Horváth János Iskolacsoport megnyitása

  Astăzi a fost de­schiderea festivă a noului grup școlar din Marghita, Grupul Școlar Horváth János, o școală maghiară. Cum postul este despre o școală maghiară și eu sunt pe jumătate maghiar, postul va fi în limba maghiară. Cu excepția a vreo 2 interviuri. :D. Pentru o „mis­trans­la­tion” în română, uitați-vă ce zice Google Translate. =))

  Diszbeszelok

  Nagy nap volt ma - szeptember 12-én - Margittán: nem csak isko­lakezdés volt, hanem egy új iskola nyitotta meg a kapuit. Az RMD­SZ képviselői - különböző szintekről – nagy számban tisztelték meg je­len­létükkel a nevezetes eseményt: Kelemen Hunor, Cseke Attila, Pető Csilla, Derzsi Ákos, Lakatos Péter, Kiss Sándor...

  A résztvevőket két népvise­letbe öltözött diák fogadta. Az általános iskola diákjainak aranyos kis csen­get­tyűik voltak. A megszokott évnyitónál hosszabbra nyúlt az ünnepi műsor. Közben sokszor elhangzott Horváth János neve, mégis sokaknak Arany János járt az eszében:

  „Ég a nap­melegtől a kopár szík sarja,  Tikkadt szöcskenyá­jak leg­elésznek rajta;  Nincs egy árva fűszál a tors közt kelőben,  Nincs tenyérnyi zöld hely …” (Toldi)

  A szeptem­ber­ben szokatlan hőség miatt (több mint 30 fok volt és tűző nap) négy személy rosszul is lett.

  Az ünneplés a román him­nusz meghall­gatásá­val kezdődött, majd a „nemzeti ima” elének­lésév­el foly­tató­dott. Az ünnepi szónok­la­tok sorát Nagy Gabriella igazgató asszony nyitotta meg egy Horvát János idézettel, kiemelve a múlt és a jövő elválaszthatat­lan kapc­so­latát. Hangsú­ly­oz­ta még azt, hogy végre, két évtized után és több sikertelen közösségi próbálkozás után, sik­erült meg­valósí­tani ezt az álmot. Utána következett még sok-sok beszéd.

  Dorel Talpoș pol­gármester azzal tűnt ki, hogy nem a saját szavait adta hozzá a szónoklat-folyamhoz, hanem az Emil Boc min­iszterel­nök úrét közvetítette.

  A szónok­la­tok között helyet kapott egy-egy vers, egy tánc, az ökumenikus diákkórus és még a csángó magyar himnuszt is elénekelte egy 6-os lány.

  Miután vége lett az ün­nep­ségnek, készítet­tem néhány interjút. Kíváncsi voltam, mit gondolnak az emberek az új iskoláról. Kezdő riporter lévén az „igazi nagyoknak” (Nagy, Kiss, Kelemen, Cseke stb.) nem sikerült a közelébe kerüljek :(( . Az interjúim tehát azokkal készültek, akiket elértem a kérdé­seim­mel. Ezekből következik egy rövid válogatás.

  Rend Erzsébet, „Horváth János” Isko­lac­so­port - aligaz­gatónő - Miért fontos az, hogy önálló magyar iskola legyen Margittán? - A Horváth János Isko­lac­so­portban a magyar tanárok döntenek majd a saját sorsukról, saját tevékenységükről, nem mindig mindenben a román többség akarata érvényesül. - Mik voltak a legnagyobb nehézségek? - Nagy gond volt a berendezés megsz­erzése. A régi iskolákkal együtt meg kellet volna osztozni a régi közös beren­dezésen és itt volt elég sok vita, hogy ki mit kap. Egy másik kihívás a ren­delkezésre álló idő rövidsége volt. Még vasárnap este (a megnyitó előtti napon) mindenki, tanárok, szülők, titkárnők, munkások bent voltak, hogy elvégezzék az utolsó simítá­sokat a hétfői kezdésre. De nagyon jó volt látni a közösség össze­tartását, ahogy dolgoztak a közös cél meg­valósítása érdekében.

  Zsem­bin­szky István, margittai „Dr. Pop Mircea” kórház  - pénzügyi igazgató - Ön mit remél attól, hogy most van Margittán egy önálló magyar iskola? - Én min­denkép­pen a mag­yarsá­gunknak, az ön­tu­datunknak, az ön­bec­sülésének a javulását, azzal a ténnyel, hogy a közösség kiharcolta önmagának. Ez nagy dolog a mai világban! Szép apró lépésekkel, de sikerült ennyi év után elérni, hogy törvényes keretek között meg­való­suljon. Szebb jövőt látok a gyermekek ön­tu­datá­nak a fe­jlődésében, a gyermekek viselkedésében, máshogy fognak viselkedni ott, ahol mindent anyanyel­ven tanulnak. Amellett az osztályok önálló beren­dezését is erősítőnek ­tar­tom: költőink, íróink, történelmi nagyjaink díszí­thetik az iskola falait. Olyan népdalokat lehet előadni felemelt fővel, amit egy vegyes iskolában, ha meg is teszünk, szóvá teszik, akár a hátunk mögött vagy akár nyíltan is. S min­denkép­pen egy minőségi javulást remélek. Azokkal az ered­ményekkel, amelyeket magyar diákok érnek el versenyeken meg olimpiás­zokon, azokkal mi fogunk büszkélked­ni, nem más.

  Jakab Ottó, „Horváth János” Isko­lac­so­port - matem­atikatanár - Mit lehet majd meg­valósí­tani most, hogy van egy önálló magyar iskola, amit nem lehetett a vegyes iskolában? - Hát mi fogunk majd dönteni a saját dolgaink felől, akár kirán­dulá­sok vagy versenyek megsz­ervezése. Te is tudod mit jelent, te is voltál Mag­yarorszá­gi versenyeken. - Könnyebb lesz majd a diákokat támogatni, hogy külföldi versenyeken vegyenek részt? - Igen. Más, nagy vál­tozás­ról még nem tudok. Egyelőre még nem látunk olyan messze. Majd az évek folyamán kialakul, meglátjuk mi fog működni.

  Balla Alexandru, „Horváth János” Isko­lac­so­port - bi­oló­giatanár - Mi a véleménye arról, hogy van önálló magyar iskola Margittán? - A közösség megtartó erejének a megerősítéséhez hozzá fog járulni. - Milyen jó következménye lehet ennek? - Talán a versengés adta minőség. Szóval, itt is, ott is jobbak lesznek a diákok eredményei. - Mit remél, hogy meg tud itt valósítani, amit a másik, vegyes tannyelvű iskolában nem lehetett? - A részemről semmi ilyen nincs. Esetleg a másikkal való kompetíció többet fog kihozni a diákokból.

  Csokmai Claudiu, fotograf - Ce lucru bun crezi că va ieși din faptul că acum este o școală maghiară separată de cea română? - Este un viitor pentru maghiarimea din zonă. - Va duce la lucruri bune? - Sincer, da. E un nou început pentru maghiarmea din oraș. Ei și-au dorit-o. Tu, ca persoană fizică, dorești ce este cel mai bine pentru tine și pentru co­mu­ni­tatea din jurul tău. Și pentru ei este bine. Sper că acest lucru va contribui la dez­voltarea culturii din Marghita. Sperăm că cele două școli să fie înfrățite - asta este lucrul cel mai important: ca să nu se facă scindare între cele două culturi.

  Névte­len­séget kérő anyuka és lánya- Mit reméltek attól hogy most van önálló magyar iskola Margittán? - Nem is tudom, hogy mit várjak. - Milyen jó következménye lesz ennek? - Én nem látom, hogy lehetne olyasmit meg­valósí­tani, amiről azt lehetne mondani, hogy: na, ezt csak itt lehet. - Hiányozni fog a „Goga”? Vannak ott barátaid? - Igen, igen. - Igen, vannak. Ez a helyzet sajnos. Ő sajnálja a barátait. Meg itt nem fognak annyi román szót hallani, ami inkább előre vitte volna a nyelv­tan­ulás­ban. Az a heti 4 román óra, szerintem, nem lesz elég ahhoz, hogy az életben boldogul­janak. Nehéz lesz majd az egyetemi évek alatt. - Vegyes iskolába járva megtanulta volna, így meg majd az egyetemen kell megtanulja? - Igen, pontosan. Valamikor meg kell küzdeni a ne­hézségekkel. Van, akinek ez a napköziben lesz, van akinek első osztályban. Nekik nagyon nehéz lesz ez egyetemen, 18- 19 évesen. Ott egyébként is nehéz az első év és majd ezzel is meg fog kelleni küzdeniük.

  Ferenczi János, szülő - Ön mit gondol az önálló magyar iskoláról Margittán? - Hát ez szerintem történelmi­leg és poli­tikailag is egy új kezdés, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni még margittai szinten se. És számomra, mint magyar ember, ez egy fontos dolog. Gyerekeim magyarok és tan­ul­hat­nak magyarul. - Mit lehet majd meg­valósí­tani, amit nem lehetett a vegyes iskolában? - Hát, mondjuk én nem tudok erre egyértelmű választ adni, de azt hiszem, hogy lesz jó következménye. Én csak jót láttok benne.

  Alida Moca, elevă la C.N. „O. Goga” - Ce crezi despre faptul că s-a făcut o școala maghiară separată? - Înainte de toate, știu că aceasta nu a fost o decizie care a pornit din dorințele elevilor, fie ei români sau maghiari, ci de la un nivel… de mai sus. Atâta timp cât Con­sti­tuția României se respectă în noua instituție, sunt de acord cu în­fi­ințarea noii școli maghiare. Totuși, țin să spun că asta va duce la o separare între elevi, între români și maghiari, lucru care nu s-ar fi întamplat dacă elevii de etnii diferite ar fi rămas în același liceu. - Care va fi o consecință pozitivă a acestui fapt? - Cred că o consecință pozitivă ar putea fi că românii se vor putea axa pe cultura româna și maghiarii pe cultura maghiară. Iar disputele din consiliul de ad­min­is­trație, pe temei de șovinism, vor dispărea.

  Kral Bertold, volt „Goga”-ás diák - Mi a véleményed arról, hogy van önálló magyar iskola? Mi lesz más, jobb most, hogy van magyar iskola? - A véleményem az, hogy ezt a vál­toz­tatást meg sem kellett volna csinálni egy vegyes nemzetiségű városban, mint Margitta, mivel a diákok a régi iskolában éveken keresztül kitűnő ered­ményeket értek el és az új iskola mega­lapítása csak felborítja azt a kicsi kis harmóniát és barátságot a román és magyar diákok között, ami eddig volt. Azt gondolom, hogy csupán abban lesz más a diákok élete az új iskola mega­lakulásá­val, hogy itt sokkal bátrabban fognak odamenni a saját anyanyelvüket beszélő igaz­gatóhoz, mint a régi iskolában, így megbeszélve a gondjaikat.

  Csokmai Dávid, 11-es diák - Mit vársz az új iskolától? Mi lesz más, jobb, most hogy van magyar iskola? -Hogy mit várok? Hát… magyar suli, magyar intézmény… Azt várom, hogy magyar legyen teljesen. Ha azt mondják, hogy ez magyar, akkor legyen magyar. - Nem fog hiányozni a „Goga”? Vannak román barátaid, akik oda járnak? - Mi lesz más, vagy jobb? Hát, nem tudom. Én szerettem a „Gogá”-ba járni. Ami szerintem negatívum, hogy nem leszünk románok közelébe. Ez azért fog hiányozni, mert ezentúl fura lesz románok közelébe lenni, román szót hallani. Mi lesz jobb? Talán az, amit már említettem, hogy mindent magyarul fogunk tanulni. A „Gogá”-ban volt néha úgy, hogy olyan tantárgyat, amit magyarul kellett volna tanulnunk, román anyanyelvű tanárok tanítottak román nyelven s ez azok számára, akik nem jelesek románból nehéz volt. De hiányozni fog a „Goga” még most. Idővel lehet elmúlik, de most még fog hiányozni kicsit. - Hogy tetszik az új isko­laépület? - Isko­laépület.. hmm. Az van, hogy kicsi. Nagyon kicsi osztályok, minden terem kicsi. De gondolom ezt is megszokjuk majd. De ez érthető is. Most erre volt pénz, erre volt lehetőség. Mindenki tudja, hogy tervben van az új isko­laépület, ami már teljesen iskolának lesz tervezve. Az már jobb lesz. Ebben csak az a szomorú, hogy mi azt már nem fogjuk használni. Szóval, én kíváncsian várom a tanévet… Kicsit van bennem olyasmi, hogy most miért suli megint, meg ilyenek, de aszem várom… hajt a kívánc­siság.

  Egy névte­len­séget kérő pol­gármester A magyar iskola megkön­nyíti azoknak a diákoknak az életét, akik nem tudnak még románul.

  Sok sikert "Horváth János"!

  Jövőre vis­sza­térek megnézni hogy mennyi valósult meg a remények­ből és a félelmek­ből.