rolisz's site

Subiect BD

Practic: A fost destul de ușor. Nu am fost pe fază să salvez și varianta 2 sau variante de la mate-info. Sry.

[gview file="/static/images/2013/01/Ex_01.doc"]

Au fost două subiecte pentru cei de la info. Profii patrulau între lab­o­ra­toare și făceau glume. :D

P.S: Mădă mi-a trimis și subiectul 3. Thanks Mădă.

Rezolvare: 1. Se cer in­strucți­u­ni SQL de creare a tabelelor, în 3NF, dintr-o bază de date re­lațion­ală ce memorează ur­mă­toarele informații dintr-o școală:

Jus­ti­fi­cați că tabelele construite sunt în 3NF.

Rezolvare:

CREATE TABLE elevi (cod int primary key, nume varchar(30), medie float, cod_clasa int) CREATE TABLE clase (cod int primary key, profil varchar(30), diriginte varchar(30)) CREATE TABLE parinti (nume varchar(30), adresa varchar(30), cod_elev int, primary key(nume,adresa,cod_elev)){lang="sql"}

E în 1NF pentru că nu există atribute repetitive. E în 2NF pentru că nu avem dependențe funcționale parțiale. Este în 3NF pentru că nu avem dependențe tranzitive.

Update: Unii au zis că e problemă faptul că în tabela părinți se tot repetă nume+adresă. O soluție al­ter­na­tivă ar fi să creăm o variabilă surogată, și apoi o tabelă de legătură între părinți și copii.

CREATE TABLE parinti (codP int primary key, nume varchar(30), adresa varchar(30)) CREATE TABLE relatii (codP int, codE int, primary key(codP,codE)){lang="sql"}

2. Dați un exemplu de relație în care există o dependență funcțion­ală. Jus­ti­fi­cați dacă este bine sau nu ca relația să fie memorată în această formă. Exemple pentru afirmația aleasă.

Rezolvare:

Relația: CodProdus | Cod­Fis­cal­Furni­zor | De­n­u­mire­Furni­zor (CodProdus e cheie primară). De­n­u­mire­Furni­zor depinde de Cod­Fis­cal­Furni­zor, deoarece acesta îl determină în mod unic. Nu e bine ca relația să fie păstrată astfel, deoarece la o schimbare a uneia din ele valori, trebuie avut grijă ca să se efectueze aceași schimbare la toate rândurile care au avut aceleași valori inițial, și astfel se ot introduce in­con­sis­tențe în baza de date.

3. Trans­for­mați in­terog­a­rea SQL: "Select X,Y,Z From A,B,C where A.U = B.U and A.V = C.V order by X,Y" într-o interogare din algebra re­lațion­ală. Trans­for­mați expresia într-o variantă optimă. Descrieți o situație pentru care expresia se evaluează repede, fără de­ter­minarea produsului cartezian. Ce rol are un eventual index? Jus­ti­fi­cați răspun­surile.

Rezolvare:

$ Pi_{{X,Y,Z}} ( S_{X,Y} ( sigma_{A.U = B.U and A.V = C.V} (A times B times C))) Left­rightar­row Pi_{{X,Y,Z}} (S_{X,Y} ((A otimes_{A.U = B.U} B )otimes_{A.V=C.V} C )) Left­rightar­row Pi_{{X,Y,Z}} (S_{X,Y} ((Pi_{{X,U,V}} (A) otimes_{A.U = B.U} Pi_{{Y,U}}(B) )otimes_{A.V=C.V} Pi_{{Z,V}}(C) ) $.

Se folosește aso­cia­tiv­i­tatea produsului cartezian, dis­trib­u­tiv­i­tatea selecției față de produs cartezian, echivalența dintre selecție cu produs cartezian și join condițion­al și la sfârșit dis­trib­u­tiv­i­tatea proiecției față de join.

Evaluarea se face repede în cazul în care se folosește algoritmul Merge Join la evaluarea joinurilor condițion­ale. Dacă există un index pe unul din tabele, joinul condițion­al se poate face cu algoritmul Hybrid Merge Join, astfel îm­bunătățing per­for­manța lui.

4. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer in­strucți­u­ni SQL care determină:

 1. Numele părinților (din baza de date) cu cel mai mare număr de elevi (în baza de date).
 2. Codul claselor în care există elevi ai căror părinți nu sunt în baza de date.
 3. Pentru fiecare clasă se cere numărul de elevi și media generală
 4. Pentru elevul cu media cea mai mare din fiecare clasă se cere numele părinților (sau valoarea null dacă elevul nu are părinți în baza de date).

Rezolvare:

 1. SELECT nume,adresa FROM parinti GROUP by nume,adresa HAVING count(*) = (SELECT max(c) FROM (SELECT count(*) as c FROM parinti GROUP by nume,adresa) as x){lang="sql"}
 2. SELECT cod_clasa FROM elevi LEFT JOIN parinti ON elevi.cod = parinti.cod_elev WHERE parinti.nume IS null{lang="sql"}
 3. SELECT count(*) as nr, AVG(elevi.medie) as medie_gen FROM elevi GROUP BY elevi.cod_clasa{lang="sql"}
 4. SELECT parinti.nume FROM elevi LEFT JOIN parinti ON elevi.cod = parinti.cod_elev WHERE medie = (SELECT max(x.medie) FROM elevi as x WHERE x.cod_clasa = elevi.cod_clasa){lang="sql"}

5. Trei dintre cerințele de la problema 4 (la alegere) se vor rezolva cu algebra re­lațion­ală.

Rezolvare:

b. $ Pi_{­cod_­clasa} (sig­ma_{­par­in­ti.nume is null}(elevi otimes_{ele­vi.cod = parinti.cod_elev} parinti)) $

c. $ gam­ma_{{­count(*),AVG(medie)} group by {cod_­clasa}} (elevi) $

d. $ Pi_{­par­in­ti.nume}(sig­ma_{me­die = gamma_{max(x.medie)}(sigma_{x.cod_clasa = elevi.cod_clasa}(elevi as x))} (elevi otimes_{ele­vi.cod = parinti.cod_elev} parinti)) $

6. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer proceduri în VB.Net pentru rezolvarea ur­mă­toarelor probleme

 1. Într-un listbox construit se cere adăugarea numelor părinților, în ordine alfabetică.
 2. La alegerea unui părinte din lista precedentă se cer ur­mă­toarele date (într-o zonă text): numărul de elevi pe care-i are acest părinte, media generală a acestor elevi, elevul (nume, clasa, media) cu media cea mai mare dintre acești elevi.

Explicați sem­nifi­cația fiecărei variabile, pro­pri­etate sau metodă folosită.

Rezolvare:

a.

private void incarca_parinti() { SqlConnection conn = new SqlConnection(); // conexiunea cu baza de date conn.ConnectionString = "..."; // informatiile pentru autentificarea cu baza de date conn.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand(); // obiectul folosit pentru efectuarea comenzilor asupra bazei de date cmd.Connection = conn; //asociem conexiunea{lang="c#"}

cmd.Com­mand­Text = "SELECT nume FROM parinti ORDER BY nume"; Sql­DataRead­er dr = cmd.Ex­e­cuteRead­er(); //executam comanda si obtinem un data reader cu in­for­mati­ile cerute

parinti.Items.Clear(); // golim listboxul

while (dr.Read()) { parinti.Items.Add(dr.GetString(0)); //introducem in listbox numele parintelui, care se afla in prima coloana a randului curent } dr.Close(); conn.Close(); // inchidem obiectul data reader si conexiunea }

b. private void schimbare_selectie() { conn.Open(); // e acelasi ca mai sus cmd.CommandText = "SELECT count(*), AVG(elevi.medie),x.nume,x.cod_clasa,x.medie FROM parinti JOIN elevi ON elevi.cod = parinti.cod_elev JOIN (SELECT nume,cod_clasa,cod, medie FROM elevi WHERE medie = (SELECT max(medie) FROM elevi as y JOIN parinti as z ON y.cod = z.cod_elev WHERE z.nume = @n)) as x ON parinti.cod_elev = x.cod WHERE parinti.nume = @n GROUP BY x.nume,x.cod_clasa,x.medie"; //feast yer eyes{lang="c#"}

Sql­Pa­ra­me­ter n = new Sql­Pa­ra­me­ter(); n.Pa­ra­me­ter­Name = "@n"; n.Value = parinti.Se­lect­ed_Item; cmd.Parameters.Clear(); cmd.Parameters.Add(n);

Sql­DataRead­er dr = cmd.Ex­e­cuteRead­er(); if (dr.Read() { text_area.Text = dr.GetInt32(0).ToString() + " " + dr.GetFloat(1).ToString() + " " + dr.GetString(2) + " " + dr.GetInt32(3).ToString() + " " + dr.GetInt32(4).ToString() } dr.Close(); conn.Close(); }

Aștept comentarii, sugestii, îm­bunătățiri.

1. Se cer in­strucți­u­ni SQL de creare a tabelelor, în 3NF, într-o bază de date re­lațion­ală ce memorează ur­mă­toarele informații despre examenele date de studenți dintr-o facultate:

Jus­ti­fi­cați că tabele construite sunt în 3NF.

2. Explicați cel puțin trei reguli (restricții) de in­tegri­tate pentru modelul relațional. Ex­em­pli­fi­cați pentru baza de date de la punctul 1.

3. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer in­strucți­u­ni SQL care determină:

 1. Studenți (nume, grupa) care nu au notă la disciplina cu denumirea „Baze de date”
 2. Dis­ci­plinele pentru care nu există note
 3. Studenți (nume, grupa, nr. discipline promovate) ce au promovat în anul 2012 pentru 5 discipline. Dacă un student are la o disciplină mai multe examene cu note de promovare, atunci disciplina se numără o singură dată.

Explicați fiecare in­strucți­une.

4. Se cer expresii în algebra re­lațion­ală pentru rezolvarea cerințelor de la problema 3.

5. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer două funcții ce furnizează ur­mă­toarele valori:

 1. Un obiect DataTable cu codul grupelor ce au studenți și nr. de studenți din grupă
 2. Pentru un cod de grupă (dat ca parametru, de tip șir de caractere), se cere un DataTable ce conține lista stu­denților (Cod, Nume, Spe­cializarea, Nr. examene date) ce aparțin la această grupă.

Datele furnizate de una din aceste funcții se va extrage (într-o zonă de text, sau grid, sau fișier)

Explicați sem­nifi­cația fiecărei variabile, pro­pri­etate sau metodă folosită.

6. a. Pentru in­terog­a­rea de la punctul 3b de­ter­mi­nați expresia re­lațion­ală echiva­len­tă. Trans­for­mați această expresie în una optimală (explicați regulile folosite la trans­for­mare).

b. Precizați un algoritm pentru evaluarea unui operator de join care nu necesită un produs cartezian.

Punctaj: 1.5, 0.5, 1.5, 1, 1.5, 1, Oficiu 3

Termen: 2 ore

Mersi Bianca, pentru poza ta, care o ieșit mai bine decât poza făcută de mine =)))

1. Se cer in­strucți­u­ni SQL de creare a tabelelor, în 3NF, dintr-o bază de date re­lațion­ală ce memorează ur­mă­toarele informații dintr-o firmă soft:

unde:

Jus­ti­fi­cați că tabelele obținute sunt în 3NF.

2. Descrieți o metodă de memorare a unui B-arbore de ordin 3.

3. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer in­strucți­u­ni SQL care determină:

 1. Angajații care lucrează la o activitate de tipul TA1 și nu lucrează la o activitate de tipul TA2.
 2. Angajații care sunt liderii unei echipe cu cel puțin 10 angajați.
 3. Angajații care sunt în aceași echipă cu un angajat precizat prin nume.

Explicați fiecare in­strucți­une.

4.Se cer expresii în algebra re­lațion­ală pentru rezolvarea cerințelor de la problema precedentă.

5. Pentru baza de date de la punctul 1 se cer două funcții în .NET ce furnizează ur­mă­toarele valori:

 1. Un obiect DataTable cu echipele din baza de date.
 2. Pentru un cod de echipă (cod se dă ca parametru în funcție, de tip șir de caractere), se cere un DataTable ce conține lista an­ga­jaților din această echipă.

Datele furnizate de una din aceste funcții se va extrage (într-o zonă text, sau grid, sau fișier)

Explicați sem­nifi­cația fiecărei variabile, pro­pri­etate sau metodă folosită.

6. a. Pentru in­terog­a­rea de la punctul 3c de­ter­mi­nați expresia echiva­len­tă în algebra re­lațion­ală. Trans­for­mați această expresie în una optimală (explicați regulile folosite la trans­for­mare).

b. Descrieți un algoritm, în pseudocod, pentru evaluarea unui operator de join care nu necesită un produs cartezian.

Punctaj și termen la fel ca la celălalt.

Thanks István!